http://www.drozdyuk.com

Andriy Drozdyuk

Denys Drozdyuk

Valery Drozdyuk (Dad)

Myroslava Kumka (Mom)